Próbáld ki ezeket is!
info@sovietairsoft.hu | (+36 30) 397-8533

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem, Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt figyelmesen olvassa végig a Jogi Nyilatkozatot, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:  Cuzco Kft.
Székhely: 1039 Budapest Czuczor u. 11/b
Irodai ügyintézés címe: 1039 Budapest Bivalyos u. 59
Cégjegyzékszám: 01-09-562609
Adószám: 12182400-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 
Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: info@sovietairsoft.hu

www.sovietairsoft.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”) a Weboldalra látogató felhasználók (”Felhasználó”) levelet küldhetnek annak érdekében, hogy a tevékenyésgünkkel kapcsolatos információkat kapjanak (pl. kérdések, időpontfoglalás). 

A Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben a Weboldalon megadhatnak magukról információkat, adatokat az Üzemeltető részére, amelyek a Weboldalra látogatással, annak használatával vagy az időpontfoglalással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk.  

A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk
 
1.) Milyen adatokat kérünk be a Weboldalon?

A Felhasználóknak bizonyos szolgáltatások (pl. helyfoglalás, kérdések) igénybevételéhez személyes adatokat kell megadniuk a Weboldalon. Az adminisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 
2.) Az adatkezelés célja és időtartama

A Cuzco Kft. a következő szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat:

 • a  Weboldalon elérhető szolgáltatások használatához:
  • online foglalás
  • online kérdések 
 • a Cuzco Kft. és partnerei szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek kiküldéséhez (amennyiben az erre vonatkozó hozzájáruló mezőt a Felhasználó kipipálta);
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;
 • piackutatás, kérdőívek kitöltetése, fogyasztói felmérések.

Cuzco Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. 

Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nem terjed ki a Weboldalon keresztül bonyolított promóciós nyereményjátékok kapcsán történő adatkezelésre. A nyereményjátékok kapcsán mindig külön adatkezelési hozzájárulás szükséges. 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Cuzco Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A hozzájárulás történhet:

 • www.sovietairsoft.hu oldalon regisztrációval, 
 • nyereményjátékra feliratkozás alkalmával, amennyiben az erre vonatkozó mezőt az érintett kipipálja;
 • törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján,
 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről minden esetben külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk a Cuzco Kft részére adatközlő Felhasználók figyelmét, hogy kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése

4.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban
 
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás e-mailben kérhető az info@sovietairsoft.hu e-mail címen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését is (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@sovietairsoft.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – az info@sovietairsoft.hu e-mail címén vagy postai úton a 1039 Budapest, Bivalyos utca 59. postacímen ingyenesen, indokolás nélkül. Ezen kívül Felhasználó a részére címzett levélben megjelölt leiratkozó linkre kattintva is kérheti, hogy a jövőben Adatkezelő és partnerei ne keressék meg őt címzett reklámüzenetekkel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és véglegesen törli a Felhasználót a nyilvántartásából, oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesítést küld. 

Ha a visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (azaz a hírlevélre feliratkozást) érinti, akkor Adatkezelő csak a DM nyilvántartásból törli haladéktalanul az érintettet, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. 

Amennyiben Felhasználó a címzett reklámok fogadásához hozzájárult, bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy részére Adatkezelő vagy partnerei a továbbiakban ne küldjenek címzett reklámüzenetet. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonható az info@sovietairsoft.hu e-mail címen, illetve a 1039 Budapest, Bivalyos u. 59. címen. 

Az adatok módosításához vagy törléséhez Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

III.) Adatbiztonság

Cuzco Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
bíróságnál. 
 
IV.) Egyéb rendelkezések
 
Jelen Adatvédelmi nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2012. szeptember 1.

Cuzco Kft.
Adatkezelő

Kérdésed van?

Tedd fel kérdésedet nyugodtan, gyorsan válaszolunk!Biztonsági kód frisstése

Elfogadom a www.sovietairsoft.hu adatvédelmi szabályzatát*

Küldés folyamatban
Levél elküldve

Adataidat bizalmasan kezeljük, az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, amely részletesen a linkre kattitnva érhető el:
Adatvédelmi szabályzat